Wat is een wijzigingsplan?

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan kan de gemeenteraad bepalen dat voor specifieke (vaak kleinschalige) ontwikkelingen het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen. Een wijziging kan leiden tot een verandering van de bestemming, het toevoegen van woningen of het uitbreiden van een (agrarisch) bouwvlak. Er zijn objectieve grenzen aan een wijziging gesteld.

Evenals een bestemmingsplan bestaat een wijzigingsplan uit drie onderdelen: de toelichting, de regels en de verbeelding (of plankaart).

De toelichting bevat onder meer een beschrijving van de gewenste ontwikkeling, een toetsing aan het relevante beleid, en een toetsing aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. Om de uitvoerbaareid te beoordelen wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (o.a. bodem, geluid, geur, veiligheid), archeologie, ecologie, water en financiën. Voor deze aspecten kan een specialistisch onderzoek nodig zijn.

In de regels is opgenomen of en hoe er gebouwd kan worden, en waar de gebouwen en onbebouwde gronden voor mogen worden gebruikt. In de regels kunnen bijvoorbeeld bepalingen opgenomen worden ten aanzien van de hoogte of oppervlakte van gebouwen, het aantal woningen dat mag worden gerealiseerd, restricties aan het bewerken van de grond, etc. Vaak omvat een wijzigingsplan slechts een verwijzing naar de regels van het moederplan.

De verbeelding is een tekening met bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen. De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende deel van het wijzigingsplan.

 

Bijbehorende pagina's:

terug naar 'wijzigingsplan'

Wijzigingsplan Kloosterhof (ong.), Nistelrode

BEKIJK PROJECT >