driehoek

Hoe verloopt de procedure van een wijzigingsplan?

Een wijzigingsprocedure bestaat - in de meest uitgebreide vorm - uit de volgende stappen:

 1. Principeverzoek
 2. Ontwerpwijzigingsplan
 3. Zienswijzen
 4. vastgesteld wijzigingsplan
 5. beroep en voorlopige voorziening
 6. onherroepelijk wijzigingsplan

1 Principeverzoek
Als uw initiatief voldoet aan de wijzigingsvoorwaarden, kunt u de gemeente vragen of zij bereid is het bestemmingsplan te wijzigen. Wij kunnen voor u een principeverzoek bij de gemeente indienen. Het college van burgemeester en wethouders ("het college") zal dan een formeel standpunt innemen of zij - al of niet onder voorwaarden - bereid is om medewerking te verlenen aan uw initiatief. Na een positief principebesluit kan het wijzigingsplan worden voorbereid.

2 Ontwerpwijzigingsplan
Het voorbereiden van het ontwerpwijzigingsplan bestaat uit het opstellen van de toelichting, de regels en het tekenen van de verbeelding (de plankaart). In deze fase worden meestal ook de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Nadat het ontwerpwijzigingsplan ambtelijk is getoetst en akkoord bevonden, beslist het college uiteindelijk of het plan ter inzage gelegd mag worden. Dit is een wettelijk verplichte stap.

3 Zienswijzen
Het ontwerpwijzigingsplan ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden op het plan reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen.

4 Vastgesteld wijzigingsplan
Nadat de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord, stelt het college het wijzigingsplan vast. Bij ongewijzigde vaststelling wordt het vaststellingsbesluit binnen twee weken gepubliceerd. Bij gewijzigde vaststelling vindt dit na maximaal zeven weken plaats. Na publicatie start de beroepstermijn van zes weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn drie scenario's:

 • Geen beroep
  Indien geen beroep is ingesteld treedt het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het wijzigingsplan is dan tevens onherroepelijk.
 • Wel beroep en geen voorlopige voorziening
  Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. De gemeente mag een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verlenen. Een initiatiefnemer mag bouwen of het nieuwe gebruik starten, maar loopt wel het risico dat het gebouwde gesloopt moet worden of het nieuwe gebruik gestaakt, als de rechter het vaststellingsbesluit vernietigd. Het wijzigingsplan is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft beslist op het ingestelde beroep.
 • Beroep en voorlopige voorziening
  Indien beroep is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Als de (voorzieningen)rechter heeft besloten dan is het wijzigingsplan op dat moment tevens onherroepelijk.

Bijbehorende pagina's

terug naar ‘Bestemmingsplan wijzigen'

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.