driehoek

Hoe verloopt de uitgebreide procedure?

De uitgebreide procedure bestaat in het algemeen uit de volgende stappen:

 1. principeverzoek
 2. voorbereiding aanvraag
 3. aanvraag omgevingsvergunning
 4. ontwerpbeschikking
 5. zienswijzen
 6. verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
 7. vergunningverlening:
  beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening
 8. onherroepelijke omgevingsvergunning

1   Principeverzoek
Als uw initiatief niet in het geldende bestemmingsplan past, kunt u de gemeente vragen of zij bereid is met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Wij kunnen voor u een principeverzoek bij de gemeente indienen. Het college van burgemeester en wethouders ("het college") zal dan een formeel standpunt innemen of zij - al of niet onder voorwaarden - bereid is om medewerking te verlenen aan uw initiatief. Na een positief principebesluit kan de aanvraag van omgevingsvergunning worden voorbereid.

2   Voorbereiding aanvraag
In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing kunnen tevens milieuonderzoeken nodig zijn, zoals een bodem- en geluidsonderzoek.

3   Aanvraag van omgevingsvergunning
De aanvraag van omgevingsvergunning vindt op digitale wijze plaats, via www.omgevingsloket.nl. Naast algemene gegevens worden de projectgegevens geüpload, zoals de bouwtekeningen (indien het om een aanvraag voor een bouwplan gaat) en de ruimtelijke onderbouwing. Het aanvragen van de omgevingsvergunning is tevens het formele startsein van de procedure die ongeveer een half jaar in beslag neemt.

4   Ontwerpbeschikking
Uw gemeente beoordeelt de aangeleverde gegevens inhoudelijk en vraagt indien nodig om aanvulling of verduidelijking. Voorts stelt de gemeente een ontwerpbeschikking op.

5   Zienswijzen
De ontwerpbeschikking ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hierop reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen.

6   Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
Voordat tot vergunningverlening kan worden overgegaan, moet de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' geven, waarin zij aangeeft in te stemmen met het project. Voor kleinere projecten is zo'n verklaring vaak niet nodig, omdat de raad dit kan delegeren aan het college. Dit is gunstig voor de doorlooptijd.

7   Vergunningverlening
Nadat de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord en de verklaring van geen bedenkingen is gegeven, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Dit wordt gepubliceerd in de lokale krant, waarna de beroepstermijn van zes weken van start gaat. De beschikking (het besluit tot het verlenen van de vergunning) staat open voor beroep bij de Rechtbank. Er zijn drie scenario's:

 • Geen beroep
  Indien geen beroep is ingesteld treedt de omgevingsvergunning een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. De omgevingsvergunning is dan tevens onherroepelijk.
 • Wel beroep en geen voorlopige voorziening
  Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt de omgevingsvergunning wel in werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. Een initiatiefnemer mag bouwen of het nieuwe gebruik starten, maar loopt wel het risico dat het gebouwde gesloopt moet worden of het nieuwe gebruik gestaakt, als de rechter het vaststellingsbesluit vernietigt. De omgevingsvergunning is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft beslist op het ingestelde beroep. Op het besluit van de rechter is hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk.
 • Beroep en voorlopige voorziening
  Indien beroep is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Opnieuw is hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk.

 8   onherroepelijke omgevingsvergunning

Bijbehorende pagina's:

Terug naar 'omgevingsvergunning'

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.