driehoek

Hoe verloopt de reguliere procedure?

De reguliere procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning bestaat in het algemeen uit de volgende stappen:

  1. voorbereiding aanvraag;
  2. aanvraag omgevingsvergunning;
  3. bekendmaking van de aanvraag;
  4. vergunningverlening en inwerkingtreding;
  5. bezwaar en beroep.

1   Voorbereiding aanvraag
De voorbereiding van de aanvraag bestaat uit het opstellen van de documenten die nodig zijn bij de aanvraag. Zo gaat het bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen: de bouwvergunning) bijvoorbeeld om de bouwtekeningen, de EPC-, de daglicht-, de ventilatie- en de constructieberekeningen. Onze architecten kunnen samen met u uw ideeën vormgeven en de hele vergunningsaanvraag verzorgen.

2   Aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag van omgevingsvergunning vindt op digitale wijze plaats, via www.omgevingsloket.nl. Naast algemene gegevens worden de projectgegevens geüpload, zoals de bouwtekeningen (indien het om een aanvraag voor een bouwplan gaat). Het aanvragen van de omgevingsvergunning is tevens het formele startsein van de procedure.

3   Bekendmaking aanvraag
De overheid (meestal de gemeente) maakt de ontvangst van de aanvraag bekend in een huis-aan-huisblad.

4   Vergunningverlening en inwerkingtreding
Binnen 8 weken na de aanvraag beslist de overheid om de omgevingsvergunning te verlenen (of te weigeren). Bij gecompliceerde aanvragen kan deze periode één maal worden verlengd met 6 weken. De vergunningverlening wordt wederom in een huis-aan-huisblad bekend gemaakt.

De vergunning treedt daags na de bekendmaking in werking, behoudens wanneer het gaat om het slopen van bouwwerken, het vellen van houtopstanden (kappen) en activiteiten aan een monument of binnen een beschermd stadsgezicht. Daarvan treedt de vergunning pas in werking daags na afloop van de bezwaartermijn.
Als de vergunning in werking is getreden kunt u uw activiteit (laten) uitvoeren.

5   Bezwaar en beroep
Nadat de vergunningverlening kenbaar is gemaakt, kan daartegen binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de bezwaarschriftencommissie.

Het oordeel van de bezwaarschriftencommissie staat open voor beroep bij de rechtbank en voor eventueel hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijbehorende pagina's:

Terug naar 'omgevingsvergunning'

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.