driehoek

Functieverandering van bestaande gebouwen

Steeds vaker is er sprake van een wens tot functieverandering van een bestaand gebouw. Daarbij kan gedacht worden aan herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed, maar ook aan het toekennen van een andere functie aan nieuwere gebouwen. Als zo’n gebouw binnen de bebouwde kom staat en de functieverandering niet tot uitbreiding van het gebouw leidt, dan kan er vaak volstaan worden met een eenvoudige procedure.

Met toepassing van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht kan met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan worden afgeweken van het gebruik van bouwwerken en het bijbehorende terrein. De mate van functieverandering is niet van belang. Er kunnen zelfs woningen worden toegevoegd. Voorwaarde is dat het gebouw in de bebouwde kom staat en dat eventuele bouwactiviteiten die met de functieverandering gepaard gaan het bouwvolume niet vergroten.

Op een dergelijke functieverandering is de reguliere procedure van toepassing. Deze link geeft een uitgebreidere beschrijving van die procedure. In een beperkte ruimtelijke onderbouwingmoet uiteraard worden aangetoond dat de functieverandering uitvoerbaar is. Wij stellen die graag voor u op.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie? Lees ons cookiebeleid.