Ontgrondings-vergunning

In het geval uw project het aanleggen van een waterpartij of het realiseren van terreinreliëf omvat, is veelal een ontgrondingsvergunning nodig. Bureau Verkuylen kan uw aanvraag om ontgrondingsvergunning voorbereiden en u verder begeleiden bij de procedure door het contact met de gemeente en andere betrokken instanties te verzorgen.

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van ontgrondingsprojecten van diverse omvang en complexiteit, en hebben kennis van alles wat bij een ontgrondingsvergunning komt kijken.

Hieronder lichten wij uitvoerig toe wat een ontgrondingsvergunning is en hoe de procedure verloopt.

 

Waarom een ontgrondingsvergunning?

Een ontgrondingsvergunning is nodig wanneer de bodem wordt afgegraven. Voorbeelden van afgravingen zijn:

 1. zand- en kleiwinning;
 2. het graven van bassins, vijvers, e.d.;
 3. graafwerk ten behoeve van natuurontwikkeling (onder meer poelen).

In enkele gevallen geldt er een vrijstelling van een vergunning. Dat kan per provincie verschillen. Zo is er in de provincie Noord-Brabant geen vergunning nodig voor graafwerkzaamheden met een volume van minder dan 2000 m³ én waarbij niet dieper dan 3 meter wordt gegraven.

 

Hoe verloopt de ontgrondingsprocedure?

De procedure voor een ontgronding bestaat in het algemeen uit de volgende stappen:

 1. vooroverleg
 2. voorbereiding aanvraag
 3. aanvraag ontgrondingsvergunning
 4. ontwerpbeschikking
 5. zienswijzen
 6. vergunningverlening
 7. beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening
 8. onherroepelijke ontgrondingsvergunning

Vooroverleg
Het bevoegd gezag bij een ontgrondingsvergunning is de provincie. De provincie raadt aan voorafgaand aan de aanvraag om ontgrondingsvergunning overleg te hebben. De provincie kan aandachtspunten benoemen en advies geven. Vaak is ook overleg met het waterschap wenselijk.

Voorbereiding aanvraag
De aanvraag om ontgrondingsvergunning moet informatie bevatten ten aanzien van onder meer het doel van de ontgronding, de omvang van de ontgronding (insteek, diepte, volume), de wijze waarop wordt ontgrond en de (hydrologische) effecten op de omgeving. Deze informatie nemen wij op in een projectnota, die bestaat uit een toelichting, kaarten en de benodigde milieuonderzoeken.

Aanvraag
De aanvraag om omgevingsvergunning verloopt digitaal, via de website van de provincie. Naast algemene gegevens worden de projectgegevens geüpload, waaronder de projectnota. Het aanvragen van de omgevingsvergunning is tevens de formele start van de procedure die ongeveer een half jaar in beslag neemt.

Ontwerpbeschikking
De provincie beoordeelt de aangeleverde gegevens inhoudelijk en vraagt indien nodig om aanvulling of verduidelijking. Voorts stelt de provincie een ontwerpbeschikking op.

Zienswijzen
De ontwerpbeschikking ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hierop reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De provincie beantwoordt alle zienswijzen.

Vergunningverlening
Nadat de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord, kan de ontgrondingsvergunning worden verleend. Dit wordt gepubliceerd in de lokale krant, waarna de beroepstermijn van zes weken van start gaat. De beschikking (het besluit tot het verlenen van de vergunning) staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn drie scenario's:

 • Geen beroep
  Indien geen beroep is ingesteld treedt de ontgrondingsvergunning een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. De ontgrondingsvergunning is dan onherroepelijk.
 • Wel beroep en geen voorlopige voorziening
  Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt de ontgrondingsvergunning wel in werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. Een initiatiefnemer mag de graafwerkzaamheden starten, maar loopt wel het risico dat het gegraafde ongedaan moet worden gemaakt, als de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigt. De ontgrondingsvergunning is pas onherroepelijk nadat de Afdeling heeft beslist op het ingestelde beroep.
 • Beroep en voorlopige voorziening
  Indien beroep is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt de ontgrondingsvergunning niet in werking totdat de voorzieningenrechter op dat verzoek heeft beslist. Als de voorzieningenrechter heeft besloten dan kan de ontgrondingsvergunning op dat moment tevens onherroepelijk worden.

 

Offerte

Wilt u meer weten of een offerte voor een ontgrondingsvergunning opvragen? Bel 073 623 1313 of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.