Beheersverordening

Een gemeente heeft de mogelijkheid om - in plaats van een bestemmingsplan - een beheersverordening vast te stellen voor een 'laagdynamisch gebied'. Voordelen van de beheersverordening zijn de beperkte opzet van het plan en de kortere proceduretijd. De beheersverordening is niet bruikbaar voor projecten die een ruimtelijke ontwikkeling omvatten.

Wij hebben ervaring met het opstellen van beheersverordeningen en kunnen u adviseren in welke gevallen een beheersverordening toepasbaar is.

Hieronder lichten wij uitgebreid toe wat een beheersverordening is en welke vormen er zijn, hoe de procedure verloopt, en wat de kosten voor u zijn.

 

Wat is een beheersverordening?

Een beheersverordening legt net als een bestemmingsplan middels planregels en een verbeelding de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vast voor een afgebakend stuk grond of gebied. Zo mag een bepaalde plek bijvoorbeeld voor wonen, recreatie of bedrijvigheid gebruikt worden. Belangrijk verschil met een bestemmingsplan is dat een beheersverordening niet mag voorzien in ruimtelijke ontwikkelingen. De beheersverordening is daarom slechts toepasbaar op laagdynamische gebieden, zoals een bestaande woonwijk of een bestaand natuurgebied.

Een beheersverordening is 'vormvrij', hetgeen wil zeggen dat de wetgever geen eisen stelt aan de opzet of inhoud (al moet een beheersverordening wel voldoen aan de digitale RO-standaarden 2012). In de loop der tijd zijn grofweg de volgende drie verschijningsvormen ontstaan:

Van toepassing verklaring oud bestemmingsplan
Middels deze vorm van beheersverordening wordt het oude bestemmingsplan opnieuw van toepassing verklaard. De beheersverordening bestaat uit een besluitvlak (plangebied) en een verwijzing naar de verbeelding en planregels van het oude bestemmingsplan.

Omdat deze vorm weinig voorbereidingstijd vraagt, is deze vooral toegepast om tijdig aan de actualiseringseis te kunnen voldoen. Thans wordt deze vorm niet vaak meer toegepast.

Verwijzing naar het bestaande gebruik
Deze vorm van beheersverordening houdt in dat het bestaande gebruik is toegestaan en dat bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde omvang en op dezelfde locatie. De bestaande situatie wordt vastgelegd op een luchtfoto met een functielijst, en een verwijzing naar het (bouw)archief met verleende vergunningen.

Deze vorm van beheersverordening wijkt erg af van de opzet van een bestemmingsplan, hetgeen met name tot uiting komt tijdens bij de toetsing van aanvragen om omgevingsvergunning aan de beheersverordening.

Opgezet als een bestemmingsplan
Deze vorm van beheersverordening is qua opzet vergelijkbaar met een bestemmingsplan: de verbeelding bevat besluit(sub)vlakken waarmee alle bestemmingen en aanduidingen zijn verbeeld.

Deze vorm wordt veel gebruikt, omdat deze qua uitstraling en gebruik hetzelfde is als een bestemmingsplan. Dit heeft voordelen voor de burger en de vergunningverlener. Nadeel is dat de voorbereiding van deze vorm van beheersverordening ongeveer evenveel tijd vraagt als de voorbereiding van een bestemmingsplan voor hetzelfde gebied.

 

Hoe verloopt de procedure?

De procedure van een beheersverordening is vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen voorbereidingsprocedure is voorgeschreven. Ook is er geen rechtsbeschermingsprocedure voorgeschreven. Vaak is het echter wenselijk om de ontwerpbeheersverordening ter inzage te leggen, om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden erop te reageren.

Wij adviseren de onderstaande stappen in de beheersverordeningprocedure:

  1. ontwerpbeheersverordening;
  2. inspraak en overleg;
  3. vastgestelde beheersverordening

Ontwerpbeheersverordening
Het voorbereiden van de ontwerpbeheersverordening bestaat uit het opstellen van de toelichting, de regels en het tekenen van de verbeelding (de plankaart). Ongeacht de gekozen variant is een goede inventarisatie van de bestaande situatie nodig. Nadat de ontwerpbeheersverordening ambtelijk is getoetst en akkoord bevonden, beslist het college van burgemeester en wethouders uiteindelijk of de verordening ter inzage wordt gelegd.

Inspraak en overleg
De ontwerpbeheersverordening ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder op het plan reageren. De ontwerpbeheersverordening kan tevens ter beoordeling worden toegezonden aan de relevante overheidsinstanties. De gemeente beantwoordt alle ingekomen reacties.

Vastgestelde beheersverordening
Nadat de ingekomen inspraak- en overlegreacties zijn beantwoord, stelt de gemeenteraad de beheersverordening vast. De vaststelling wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Er kan tegen een beheersverordening geen beroep worden ingesteld.

 

Wat kost een beheersverordening?

De kosten van een beheersverordening zijn erg afhankelijk van de kenmerken van het plangebied en de gekozen vorm.

 

Offerte

Wilt u meer weten of een offerte voor een beheersverordening opvragen? Bel 073 623 1313 of neem contact op via het contactformulier. U bent altijd welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.